Rekolekcje ruszają już 15.11.2019 r. Do ich rozpoczęcia pozostało:

 • 00

  dni

 • 00

  godzin

 • 00

  minut

 • 00

  sekund


Wspierają nas:

guitar

PROGRAM

PIĄTEK 15.11.2019 R. I SOBOTA 16.11.2019 R.

08:30 Różaniec (pierwszego dnia konferencja wstępna)
09:30 Modlitwa uwielbienia
10:00 I konferencja
11:30 Przerwa na kawę
12:00 II konferencja
13:30 Przerwa obiadowa
15:00 Koronka i uwielbienie
15:30 III konferencja
17:00 Przygotowanie do Mszy Świętej
17:30 Msza Święta
19:30 Przerwa na kolację
20:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uzdrowienie
ok. 21:30 Zakończenie dnia

NIEDZIELA 17.11.2019 R.

08:30 Różaniec, modlitwa uwielbienia
10:00 Konferencja
11:30 Świadectwa
12:00 Przerwa na kawę
12:30 Msza Święta
ok. 14.30 Zakończenie

REGULAMIN

Pobierz regulamin

1. W Rekolekcjach mogą brać udział tylko zarejestrowani uczestnicy.
2. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Rekolekcjach wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Mogą również opcjonalnie uczestniczyć w Rekolekcjach w towarzystwie rodziców lub dorosłych opiekunów.
3. Dokonanie opłaty rejestracyjnej jest ostatecznym potwierdzeniem udziału w Rekolekcjach. Wniesiona opłata może być zwrócona, w całości lub w części, w przypadku możliwości zarejestrowania przez organizatora z listy "rezerwowej" (w sytuacji, gdy taka powstanie) osoby na miejsce uczestnika ubiegającego się o zwrot lub w przypadku, gdy Rekolekcje nie odbędą się z winy organizatora.
4. Odstąpienie zarezerwowanego i opłaconego miejsca na Rekolekcje innej osobie możliwe jest po wcześniejszym poinformowaniu o tym organizatora nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem Rekolekcji.
5. Uczestnicy Rekolekcji ubezpieczają się we własnym zakresie.
6. Za szkody materialne powstałe z winy uczestnika Rekolekcji odpowiada uczestnik Rekolekcji, który zobowiązany jest do pokrycia kosztów powstałych strat.
7. Na terenie odbywania się Rekolekcji obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i przyjmowania innych środków odurzających w każdej postaci.
8. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu, w którym odbywają się Rekolekcje, niebezpiecznych przedmiotów, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych.
9. Osoby uczestniczące w Rekolekcjach są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
10. Rejestrowanie podczas trwania Rekolekcji obrazu i (lub) dźwięku jest możliwe wyłącznie za zgodą organizatora.
11. Uczestnik naruszający porządek podczas Warsztatów i niepodporządkowujący się postanowieniom niniejszego regulaminu może zostać usunięty przez służby porządkowe bez prawa zwrotu wniesionej opłaty.
12. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie odbywania się Rekolekcji bez opieki.
13. Osoba uczestnicząca w Rekolekcjach wyraża zgodę na okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu (ze zdjęciem), podczas procesu rejestracji oraz w czasie trwania Warsztatów, w celu potwierdzenia swojej tożsamości.
14. Dane osobowe zbierane w procesie rejestracji służą wyłącznie do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej związanej z organizacją Rekolekcji.
15. Osoba rejestrująca się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu rejestracji na Rekolekcji - zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926).
16. Osoba zarejestrowana wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji zawierającej informacje na temat Rekolekcji.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian, które mogą wyniknąć z przyczyn od niego niezależnych.
guitar

GDZIE BĘDZIEMY?

Hala widowiskowo-sportowa im. A. Gołasia

07-410 Ostrołęka
ul. Traugutta 1